Stapje dichterbij Lingewaards Uitvaartcentrum

De Raad van State heeft op 21 november jl. uitspraak gedaan in de beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan Uitvaartcentrum en tegen het provinciaal inpassingsplan N839 Bemmel-Karstraat. Conclusie: 1. Het inpassingsplan is onherroepelijk geworden. 2. Het bestemmingsplan behoeft een (relatief geringe technische) aanpassing Vervolgprocedure: Er wordt een herstelplan BP voorbereid.DELA is voornemens een Crematorium (uitvaartcentrum) te vestigen aan de Karstraat te Bemmel. De VVD Lingewaard wil de realisatie van een graag faciliteren. 


Het betreft een maatschappelijke voorziening die momenteel ontbreekt in de gemeente en waar behoefte aan is. Een aanpassing van het bestemmingsplan en een provinciaal inpassingsplan N839 Bemmel-Karstraat (hierna het PIP) zijn hiervoor nodig.

Op 13 december 2017 heeft de gemeenteraad de plannen vastgesteld.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 21 november jl. uitspraak gedaan in de beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan Uitvaartcentrum en tegen het PIP.

 

De beroepen ingesteld tegen deze plannen zijn tijdens een gezamenlijke zitting behandeld. De plannen houden nauw verband met elkaar. Het Uitvaartcentrum wordt ontsloten via een parallelweg welke planologisch is geregeld in het PIP.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State luidt als volgt:

1. Alle beroepen tegen het PIP zijn ongegrond verklaard. Het PIP is daarmee onherroepelijk geworden.

2. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Uitvaartcentrum zijn drie beroepschriften ingediend. De inhoudelijke beroepsgronden zijn allen ongegrond verklaard.

 

Eén juridisch technische beroepsgrond is gegrond verklaard. Deze beroepsgrond, ingebracht namens twee appellanten, richtte zich tegen een juridische regeling in het bestemmingsplan. De Afdeling stelt appellanten op dit onderdeel in het gelijk en draagt de gemeenteraad op binnen 12 weken een nieuw besluit te nemen en daarmee deze omissie te herstellen. 

De beroepen tegen het bestemmingsplan zijn zoals genoemd voor het overige ongegrond.


Vervolgprocedure:

Het is nu tijd om de gemaakte omissie te herstellen hiertoe bereid het college een herstelplan voor. Het streven is het herstelplan tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad . Na vaststelling ligt het plan zes weken ter inzage. Gedurende die termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroep kan alleen betrekking hebben op de wijze van herstel en niet op andere (inhoudelijke) gronden.