Nieuw vergadermodel Lingewaard

Het nieuwe vergadermodel wordt per 1 april 2017 in de gemeente Lingewaard ingevoerd. Dit model heeft als principe het BOB-model. Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

In dit document worden de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het vergaderstelsel toegelicht die verder in het Reglement van Orde zijn aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

 

1.     Het BOB-model is sturende principe

Het BOB model onderscheidt de fases beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het model gaat uit van een duidelijke fasering, wat in de huidige opzet ontbreekt. Nu is voor raadsleden vaak onduidelijk in welke fase de besluitvorming zich bevindt. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het samenspel en het debat. Het uit zich in vragen stellen tot aan de besluitvorming en in het herhalen van debatten. Onderstaande afbeelding vormt de basis voor het nieuwe vergaderstelsel. Het betreft een vijf-wekelijkse cyclus, waarbij de raad vergadert in week 5. Dit is tevens de eerste week van de nieuwe cyclus waarin de nieuw gevormde agendacommissie bijeenkomt.

In het nieuwe model is de beeldvorming, die op verzoek van de klankbordgroep de naam Inforonde krijgt, bedoeld voor het genereren van goede input voor besluitvorming (bijvoorbeeld input vanuit de samenleving, informeren vanuit de gemeentelijke organisatie en beantwoording van technische vragen). Aan het einde van de beeldvormende fase is de context duidelijk en kunnen de fracties zich een oordeel vormen. Om daar goed invulling aan te geven komen de afzonderlijke fracties voorafgaande aan de PA bijeen om te spreken over een voorlopige standpuntbepaling. ‘Voorlopig’, omdat de andere raadsfracties nog niet zijn gehoord. Vervolgens kan worden overgegaan op de oordeelsvorming in de PA. Dit vraagt om een helder debat waarin fracties kleur bekennen en het onderwerp afpellen op de verschillen en overeenkomsten. In de eerste termijn van de bespreking van een voorstel in de PA is er gelegenheid om politieke vragen aan de portefeuillehouder te stellen. Na beraadslaging in de PA adviseren de raadsleden en  PA-leden die de vergadering vormen of een stuk als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raad kan. De voorzitter concludeert af. Na de PA komen de fracties bijeen om hun definitieve standpunt te bepalen. Ook het college kan zich op basis van de uitkomst van de PA voorbereiden op de raadsvergadering. Er is nog een mogelijkheid om het stempel bespreekstuk of hamerstuk te wijzigen als daarvoor voorafgaande aan de vergadering een verzoek wordt gedaan (huidig RvO, art 12, lid 1). Na een finale ronde van het politieke debat kan worden overgegaan tot besluitvorming. De agendacommissie bereidt hiervoor een passende agenda voor.

Het model biedt de mogelijkheid om alle raadsvoorstellen en bijbehorende bijlagen (waar een raadsbesluit over genomen moet worden) eerst in de PA te bespreken. Waar nodig (en dat zal vaak het geval zijn) gaan ze eerst door de Inforonde om alle input te verzamelen die nodig is voor een besluit.